Privacyverklaring

Privacyverklaring

BARAVAN VOF, NIEUWSTRAAT 29, 9690 KLUISBERGEN,

BE0563 572 275

PRIVACYVERKLARING

 

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Baravan VOF (hierna genoemd “Baravan VOF”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website http://baravan.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Baravan VOF en haar klanten, prospecten en business partners.

Baravan VOF wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Baravan VOF verzamelt, alsook over de wijze waarop Baravan VOF deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen.


Soorten persoonsgegevens

Baravan VOF kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

- Naam

- Voornaam

- Woonadres

- Bedrijfsadres

- E-mailadres

- Telefoonnummer (vast/gsm)

- Bedrijfsnaam

Baravan VOF verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Baravan VOF, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Baravan VOF toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van onze Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.


Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

- Een samenwerking met Baravan VOF

- Bezoek van de Website

- Correspondentie met en uitgaande van Baravan VOF

- Het meedelen aan Baravan VOF van ideeën betreffende de verbetering van de diensten

- Het opvragen van een offerte

- Het uitwisselen van business cards

De door Baravan VOF verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

Baravan VOF kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

- De uitvoering van een overeenkomst met Baravan VOF

- Het leveren van de diensten van Baravan VOF

- Het leveren van support

- Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur

- Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

- Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

- Statistische doeleinden

- De opmaak van een offerte

- Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken


Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Baravan VOF zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden. Het is evenwel mogelijk dat Baravan VOF uw persoonsgegevens openbaar maakt, in volgende 2 uitzonderingen:

- Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Baravan VOF hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

- Wanneer Baravan VOF of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Baravan VOF heeft verzameld – één van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Baravan VOF uw persoonsgegevens niet verkopen.

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Baravan VOF uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.


Uw privacyrechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@baravan.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacyrechten in te vullen en aan Baravan VOF te bezorgen via email of per post:

- Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Baravan VOF mogelijks over u beschikt;

- Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

- Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

- Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Baravan VOF verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Baravan VOF zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Baravan VOF, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Baravan VOF in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.


Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.


Beeldmateriaal

Baravan VOF kan niet-gerichte beelden, gemaakt tijdens events verzorgd door Baravan VOF én gemaakt door Baravan VOF zelf, gebruiken als promotiemateriaal op websites, sociale media en promo-events. Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor informatieve, sensibiliserende of promotionele communicatie. Het wordt in geen geval gebruikt voor politieke of commerciële doeleinden. U heeft het recht uw toestemming voor gebruik van dit beeldmateriaal in te trekken. Wilt u van dit recht gebruik maken, contacteer dan Baravan VOF via onderaan vernoemde contactgegevens.


Update Privacyverklaring

Baravan VOF is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit in kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.


Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Baravan VOF verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Baravan VOF uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

 

Contacteer Baravan VOF

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Baravan VOF uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

- Via e-mail: info@baravan.be

of

- Via de post: Baravan VOF, Nieuwstraat 29, 9690 KLUISBERGEN