Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

BARAVAN VOF, NIEUWSTRAAT 29, 9690 KLUISBERGEN,

BE0563 572 275

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.Toepassingsgebied: Behoudens enige afzonderlijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door BARAVAN VOF, op elke tussen BARAVAN VOF en de klant afgesloten overeenkomst, en op alle facturen van BARAVAN VOF. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze door BARAVAN VOF uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

 

2.Verbintenissen: De verbintenissen en aanbiedingen die BARAVAN VOF heeft aangegaan en orders/bestellingen van de klant zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van BARAVAN VOF. Bij bevestiging van een order/bestelling door BARAVAN VOF, is BARAVAN VOF gerechtigd om een voorschot te vragen van de klant ten bedrage van € 500.

 

3.Annulering van een bestelling: In geval van annulering door de klant van een reservatie binnen de 2 weken voor de afgesproken datum, zal de klant, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan € 500 (zijnde de waarborg) verschuldigd zijn, behoudens het recht van BARAVAN VOF om een hogere vergoeding te vorderen voor de bewezen schade.

 

4.Prijsoffertes: Prijsoffertes gelden gedurende 60 dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

5.Prijs: Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van BARAVAN VOF is steeds ten laste van de klant. BARAVAN VOF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van drankenkost, energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door BARAVAN VOF vermelde prijzen exclusief transportkosten.

 

6.Huurtermijn: De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen: (i) indien is bedongen dat klant het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door BARAVAN VOF aan de klant wordt overhandigd en (ii) indien is bedongen dat BARAVAN VOF de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop BARAVAN VOF het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. De huurtermijn eindigt feitelijk: (i) indien is bedongen dat de klant het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de klant aan BARAVAN VOF is overhandigd en (ii) indien is bedongen dat BARAVAN VOF het ophalen van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop BARAVAN VOF het gehuurde op de overeengekomen locatie ophaalt. De huurperiode mag zowel in schrift als telefonisch door de klant worden verlengd. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door BARAVAN VOF in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze BARAVAN VOF niet. Het gehuurde wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de klant op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan de klant of op het moment waarop het gehuurde wordt ter beschikking gesteld op de overeengekomen plaats en tijdstip. De klant dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft BARAVAN VOF het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De klant zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. De klant dient ervoor te zorgen dat er op de afgesproken einddatum iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan BARAVAN VOF de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de klant is achtergelaten, rust op klant uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BARAVAN VOF.

 

7.Huur: De klant dient voor eigen rekening en op eigen risico zorg te dragen voor de noodzakelijke aansluitmogelijkheden van elektriciteit en water. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht het volledige onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Bij gebrekkig onderhoud van het gehuurde, zijn de kosten van onderhoud voor rekening van de klant. Het door de klant zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

De klant zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de klant het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klant bij gebruik van het gehuurde zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt. De veiligheid is een zaak van de klant zelf.

 

8.Beschadiging: Bij levering rust op de klant een onmiddellijke controleplicht van het gehuurde. Zichtbare beschadigingen dienen door de klant onmiddellijk specifiek en nauwkeurig omschreven gemeld te worden aan BARAVAN VOF.

De klant is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan of beschadiging van het gehuurde. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de klant voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan BARAVAN VOF te worden gemeld. Bij diefstal of volledige vernietiging van het gehuurde, is de klant verplicht de totale schade aan BARAVAN VOF te vergoeden tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de klant tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten. In geval herstel nog mogelijk is, is de klant verplicht de reparatiekosten en de dagwaarde voor de periode gedurende dewelke het gehuurde niet beschikbaar is, te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde. De klant is tegenover BARAVAN VOF aansprakelijk voor schade aan het gehuurde ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De klant vrijwaart BARAVAN VOF voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van het gehuurde.

 

9.Betaling: Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen van BARAVAN VOF zijn betaalbaar op haar zetel te Kluisbergen uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen in EUR. De factuur dient netto te worden betaald. De reeds vooraf betaalde waarborg wordt verrekend met het totaalbedrag van de factuur. Kortingen wegens onmiddellijke betaling kunnen enkel worden verrekend indien dit voorafgaand en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op een rente van 10 %. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 %, met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarenboven heeft BARAVAN VOF, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

10.Aansprakelijkheid: Indien BARAVAN VOF (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. BARAVAN VOF is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout, zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is BARAVAN VOF niet aansprakelijk.

Ingeval BARAVAN VOF aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BARAVAN VOF beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van BARAVAN VOF in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

BARAVAN VOF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BARAVAN VOF is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

 

11.Overmacht: De aansprakelijkheid van BARAVAN VOF kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. BARAVAN VOF is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de klant jegens BARAVAN VOF in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

12.Contractuele verhouding: De eventuele nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van de huidige voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen of van de rest van het artikel in kwestie.

 

13.Rechtsbetwisting: Alle geschillen tussen de klant en BARAVAN VOF vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de klant, naar keuze van BARAVAN VOF. De verhoudingen tussen de klant en BARAVAN VOF worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

14. Sabam: bij openbare evenmenten worden alle auteursrechten ten laste gelegd van de huurder/organisator en kan de verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld.